O ljubavi šapuće vjetar

čet, 14. VII. 22.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

O ljubavi šapuće vjetar


Ciklus Suvremenost rane glazbe

La boz galana

Sebastián León, bariton
Chiara Granata, barokna harfa
Edwin García, barokna gitara


 

80,00 kn